Aktualności

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

     

Szanowni Państwo!

Organizacje pozarządowe województwa warmińsko-mazurskiego!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 1 do uchwały,
 2. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 2 do uchwały,
 3. działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 3 do uchwały,
 4. poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich w celu poprawy dobrostanu owadów zapylających w województwie warmińsko-mazurskim- ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 4 do uchwały,
 5. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 5 do uchwały,
 6. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta -  ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 6
 7. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 7 do uchwały,
 8. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 8 do uchwały,
 9. pomoc społeczna - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 9 do uchwały,
 10. przeciwdziałanie przemocy domowej - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 10 do uchwały,
 11. rozwój turystyki - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 11 do uchwały,
 12. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości -  ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 12 do uchwały,
 13. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 13 do uchwały,
 14. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 14 do uchwały.

 

Oferty składane są poprzez generator witkac.pl w terminach wskazanych w ogłoszeniu.

Ogłoszenia konkursowe zawarte są w załącznikach do uchwały:

https://bip.warmia.mazury.pl/3053/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2024-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarza.html

 

Jednocześnie informujemy, że organizacje pozarządowe mogą wskazywać swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w w/w zakresach (organizacja składająca ofertę w danym zakresie nie może jednocześnie brać udziału w pracach komisji konkursowej). W przypadku zainteresowania, zgłoszenia do komisji należy przesyłać na adres: op@warmia.mazury.pl.             

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska