Deklaracja dostępności

     

Deklaracja dostępności Internetowego Portalu Integracyjnego Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego

Starostwo Powiatowe w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Internetowego Portalu Integracyjnego Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Wyłączenia

 • Informacje opublikowane przed 2018-09-23, które nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokumenty otrzymane z jednostek zewnętrznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Szerszeń.
 • E-mail: p.szerszen@powiat.ostroda.pl
 • Telefon: 896429828

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Ostródzki
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
 • E-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl
 • Telefon: 89 642 98 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda:

 • Wejście główne do budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych)
 • Budynek wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych
 • Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności
 • Pracownik kancelarii ogólnej obsługuje platformę schodową oraz przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji odnośnie kierunku poruszania się po Urzędzie (wskazuje windę, numer kondygnacji oraz pokoju który jest w zainteresowaniu osoby niepełnosprawnej). Dodatkowo powiadamia, właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego wydziału lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu
 • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Budynek Urzędu Miejskiego w Morągu (filia zamiejscowa Starostwa Powiatowego w Ostródzie), ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg:

 • Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego w Morągu dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd oraz platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych)
 • Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności
 • Budynek nie jest wyposażony w windę
 • Pracownik urzędu obsługuje platformę schodową oraz przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji oraz powiadamia właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego wydziału lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu
 • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Budynek Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda:

 • Wejście główne do budynku Centrum Użyteczności Publicznej dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Budynek wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych
 • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.