Aktualności

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

     

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr XL/354/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2023 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2024” Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.:

1. Ochrona i promocja zdrowia:

- Promocja honorowego krwiodawstwa.

- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.

- Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego.

- Profilaktyka raka piersi.

2. Turystyka i krajoznawstwo Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym.
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców z terenu Powiatu  Ostródzkiego.

 

4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.


ZAŁĄCZNIKI:

zał. nr 1 Konkurs ofert nr 1 - POBIERZ
zał. nr 2 Konkurs ofert nr 2 - 
POBIERZ
zał. nr 3 Konkurs ofert nr 3 - 
POBIERZ
zał. nr 4 Konkurs ofert nr 4 - 
POBIERZ
Instrukcja obsługi kreatora składania wniosków
 - POBIERZ
Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl
 - POBIERZ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska