Aktualności

Otwarty konkurs ofert Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym.

     

Dofinansowanie otrzymają projekty na rzecz przygotowania nauczycieli, środowiska szkolnego oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw poprzez: organizację szkoleń lub warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności kadry szkolnej w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym, oraz projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce.

Dofinansowanie otrzymają projekty wpisujące się w założenia jednego z dwóch modułów:
1. modułu skierowanego do nauczycieli i kadry szkolnej pracującej z grupą uczniów cudzoziemskich, uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
2. modułu skierowanego do uczniów należących do mniejszości narodowych oraz etnicznych oraz nauczycieli i kadry szkolnej pracującej z tą grupą uczniów.

Szczegółowy opis zadania:
1) celem konkursu
a) w zakresie modułu 1 jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty wspierające szkoły i skierowane do co najmniej jednej z następujących grup: nauczycieli, osób wspomagających, kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych poprzez przygotowanie nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami
cudzoziemskim oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
b) w zakresie modułu 2 jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury dla dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych i etnicznych1 mieszkających w Polsce poprzez zapewnienie im możliwości uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-
integracyjnych uwzględniających język, tradycję i kulturę danej mniejszości.

2) Warunki dotyczące organizacji i realizacji zadania:
a) formy w zakresie modułu 1 organizacja szkoleń, kursów, seminariów lub warsztatów dla nauczycieli i kadry szkoły, również w formie zdalnej (np. e-warsztaty, e-szkolenia, webinaria);
b) forma w zakresie modułu 2 organizacja kolonii, obozów, zajęć integracyjnych, uwzględniających język, tradycję i kulturę danej mniejszości, kursów językowych itp.
UWAGA: Przyjęta forma powinna uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.

3) Preferowane będą projekty, których program uwzględnia co najmniej jeden z poniższych elementów:
a) użycie różnorodnych metod i narzędzi, tj. szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów dla nauczycieli i kadry szkoły efektywnie wspierających rozwój niezbędnych kompetencji do pracy w środowisku wielokulturowym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i języka edukacji szkolnej, również w formie zdalnej (np. e-warsztaty, e-szkolenia, webinaria);
b) uwzględnienie w działaniach skierowanych do nauczycieli i kadry szkolnej elementów wspierających adaptację szkolną oraz integrację między polskimi i cudzoziemskimi rówieśnikami ze szkoły;
c) wsparcie współpracy szkoły z lokalnym środowiskiem wielokulturowym, w tym środowiskiem mniejszości narodowych i etnicznych;
d) elementy edukacji kulturowej i językowej, w tym mniejszości narodowych i etnicznych w przypadku modułu 2.

UWAGA: Przygotowanie i realizacja projektów powinny odbywać się według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.
1 Dotyczy osób, o których mowa w art. 2 i art. 20 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).3

4) Projekty będą uwzględniać użycie różnorodnych metod i narzędzi: warsztaty, szkolenia, zajęcia językowe, zwiedzanie miejsc znaczących dla historii, kultury i nauki, wykorzystanie nowoczesnych technologii itp.

Podmioty realizujące zadanie publiczne, jako organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, lub opieką nad dziećmi zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152, w szczególności mają – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy obowiązek uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dostępnego na stronie http://rps.ms.gov.pl.

Więcej informacji tutaj 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska