Konkursy dotacyjne

FC MARIO

KRS: 0001026618

Gmina: Gmina Ostróda

Miejscowość: Durąg

Kod pocztowy: 14-106

Ulica:

Nr domu: 31A

Telefon: -

FAX: -

E-mail: -

Zakres:
Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiane krzewienie sportu wśród wszystkich grup społecznych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podtrzymywanie i upowszechnia tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz integracji cudzoziemców, rozwój nauki, edukacji, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowo-kulturalnych, organizowanie wszelkiego rodzaju turniejów (sportowych, naukowych itd.), organizowanie aktywnego wypoczynku wśród wszystkich grup społecznych, współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, bibliotekami, parafiami, organizacjami pozarządowymi, kołami gospodyń wiejskich, służbami mundurowymi, organizowanie kursów i szkoleń, doposażanie obiektów użytkowanych przez społeczność, organizacja wszystkich innych działań mających na celu krzewienie sportu i rywalizacji w duchu fair play.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska