Konkursy dotacyjne

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE SYLOE

KRS: 0000509772

Gmina: Miasto Ostróda

Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Ulica: Olsztyńska

Nr domu: 1/1

Telefon: 89 646 25 61

FAX: -

E-mail: e.s.syloe@gmail.com

Zakres:
Celami Stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy kościołami chrześcijańskimi, rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej. Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży przez organizację i prowadzenie placówek edukacyjnych i oświatowych, w tym placówek kształcenia specjalistycznego i placówek opiekuńczo-wychowawczych, np. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, tworzenie kół, klubów zainteresowania w szczególności przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie, organizowanie akcji wypoczynkowych, obozów językowych, prowadzenie działań w zakresie ogólnie pojmowanej pomocy społecznej, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wózków dla inwalidów itp., organizowanie różnych form wsparcia dla rodzin, w tym: Szkoły Rodzica, warsztatów umiejętności rodzicielskich, grup socjoterapeutycznych dla młodzieży, warsztatów profilaktycznych.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska