Konkursy dotacyjne

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA KRAINA NIEODKRYTYCH TAJEMNIC

KRS: 0000218776

Gmina: Morąg

Miejscowość: Morąg

Kod pocztowy: 14-300

Ulica: Plac Jana Pawła II

Nr domu: 1

Telefon: (089) 757 38 26

FAX: -

E-mail: lot.morag@op.pl

Zakres:
Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Nieodkrytych Tajemnic" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych, mających na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego gmin zrzeszonych w organizacji poprzez rozwój turystyki, a ponadto pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalność na rzecz promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą. Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Nieodkrytych Tajemnic" realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizację i udział w targach, imprezach promocyjnych, spotkaniach oraz szkoleniach specjalistycznych krajowych i zagranicznych, opracowywanie oraz udział w opracowywaniu strategii rozwoju, planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie zrzeszonych gmin, wspieranie inicjatyw mających wpływ na rozwój turystyki wiejskiej, aktywnej i w każdej innej formie, zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych, pozyskiwanie sponsorów dla realizacji celów statutowych, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska