ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Wolontariat w świetle prawa

     

 • Wolontariat w świetle prawa
 •  
 •             Działalność wolontariacka regulowana jest przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), zwana dalej ustawą. Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo 
  i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach w niej określonych. Art. 43 ustawy stanowi, iż wolontariusz powinien posiadać stosowne kwalifikacje i spełniać wymagania, jeżeli stanowią o tym odrębne przepisy.
 •             Z art. 42 wymienionej ustawy wynika, że wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych; organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych podlegających organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, wykluczając prowadzoną przez nie działalność gospodarczą, którzy dalej zwani są korzystającymi. Wolontariat w szkole
 •             Wolontariat w szkole może być rozumiany dwojako:
 • 1)      Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 
  z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
  i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, jak również nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy. Wolontariuszami najczęściej są osoby pełnoletnie. Zakres, sposób i czas realizowanych przez wolontariuszy świadczeń określa się w porozumieniu z korzystającym. Do porozumień w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). W przypadku osób, które nie ukończyły lat 18, a chcą być wolontariuszami, porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podpisana przez i za zgodą przedstawiciela ustawowego (najczęściej są to rodzice).
 • 2)       Uczniowie również mogą być wolontariuszami w ramach zajęć nadobowiązkowych 
  w szkole, pod opieką nauczyciela. W ten sposób mogą rozwijać swoje zainteresowania, na takich samych zasadach, jak rozwijają swoje umiejętności na zajęciach dodatkowych z innych przedmiotów. W tym przypadku niewymagane jest zawieranie porozumienia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska