Aktualności

Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

     

 

Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przypominam, że 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza nowy katalog instytucji obowiązanych, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.

1)    fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

2)    stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym w ramach sprawowanego nadzoru zwracam się z prośbą o przesłanie informacji przez podmioty wymienione w pkt. 1 i 2.

Wypełniony formularz, stanowiący załącznik, podpisany przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, proszę złożyć do dnia 4.03.2024 r. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie ( kancelaria ogólna) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda

Brak informacji zwrotnej potraktowany zostanie, jako brak organizacji, które dokonują czynności, o których mowa w ustawie. 

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska