ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez integrację zawodową w roku 2019

     


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z poźn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

 

Zarząd Powiatu w Ostródzie

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez integrację zawodową w roku 2019. 
Zadanie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego.


Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Załącznik nr 1 - Wzór oferty
3. Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie
6. Załącznik nr 5 - Podstawowe warunku odbywania form wsparcia
U
nieważnienie konkursu

 
Informacja o unieważnieniu konkursu. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska