ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Konkurs MON: 11 listopada - Niepodległa

     

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" pn. 11 listopada - Niepodległa.

Termin składania ofert mija 10 września 2018 r.

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych przede wszystkim na uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym m.in. na:

- wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków, poprzez realizację przedsięwzięć związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości;

- wzmocnieniu poczucia wspólnoty obywatelskiej Polakow;

- przywróceniu etosu żołnierza Wojska Polskiego;

- wzroście poczucia tożsamości narodowej i identyfikacji wojska z tradycjami narodowymi i orężnymi;

- zwiększeniu poczucia tożsamości narodowej w społeczeństwie, jego wiedzy o Siłach Zbrojnych oraz identyfikacji z wojskiem;

- zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny;

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 5 000 000,00 zł.

W latach 2016 i 2017 powyższe zadanie nie było realizowane.

Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki realizacji Konkursu:

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu:

- programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, lekcje patriotyzmu, debaty, wycieczki, konkursy historyczne, gry);

- zajęć patriotyczno-sportowe (np. biegi niepodległościowe, spartakiady, mitingi),

- przedsięwzięcia patriotyczno-kulturalne (np. wieczornice, pikniki, festyny, inscenizacje historyczne, rekonstrukcje historyczne, produkcje filmowe, spektakle historyczne

Termin realizacji zadań: od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
Oferty należy składać do dnia: 10.09.2018 r.,

Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.09.2018 r.,

Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 (dwie) oferty.

Oferenci ubiegający się o realizację powyższego zadania muszą:

- posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym, oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,

- prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 9/2018/WD/DEKiD.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, do dnia 10 września 2018 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2185912.html# 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska