6. WYNIKI DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2017 R.

     

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 

1817 z późn. zm), Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej  wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 24.04.2017r. Drugiego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska