5. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r

     

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817z późn. zm), Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.


Załączniki:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska