Konkursy dotacyjne

ARS ET LIBER STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY I PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI W OSTRÓDZIE

KRS: 0000701914

Gmina: Gmina Ostróda

Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Ulica: Mickiewicza

Nr domu: 22

Telefon: -

FAX: -

E-mail: -

Zakres:
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i propagowanie działań sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturalnego regionu, wspieranie działań biblioteki w zakresie doskonalenia usług bibliotecznych, inspirowanie, rozwijanie i wspieranie działalności kulturalnej oraz ułatwianie dostępu do wiedzy, edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych, wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich, wspieranie i promowanie twórców kultury, talentów, pomysłów i ich nagradzanie poprzez wyróżnienia nadawane przez Stowarzyszenie lub występowanie o stosowne wyróżnienia do władz samorządowych i innych, przy współpracy z miejską biblioteką publiczną w Ostródzie, dbanie o dorobek twórców, artystów i przyrodników, popularyzujących piękno przyrody i jej ochronę, wspieranie i organizacja wolontariatu, kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Owe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez zrzeszanie bibliofilów, twórców (w zakresie literatury, malarstwa, rzeźby, fotografii, filmu, rękodzieła artystycznego itp.) oraz ułatwienie tym sposobem uczestniczenia we wszystkich przejawach działalności kulturalnej, pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań Biblioteki zgodnych z jej misją i na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia, wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych i edukacyjnych społeczeństwa, działalność wydawniczą i wystawienniczą, powoływanie doraźnych zespołów do realizacji zadań, powoływanie rady programowej nobilitującej i wspierającej merytorycznie działania Stowarzyszenia.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska