Konkursy dotacyjne

DĄBROWIEŃSKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKO-EKOLOGICZNE ZS. W DĄBRÓWNIE

KRS: 0000631431

Gmina: Dąbrówno

Miejscowość: Dąbrówno

Kod pocztowy: 14-120

Ulica: Kościuszki

Nr domu: 11C

Telefon: -

FAX: -

E-mail: -

Zakres:
Celem Stowarzyszenia jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej i aktywnej formy wypoczynku i rekreacji, działania na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego, tworzenie warunków sprzyjającym amatorskiemu uprawianiu wędkarstwa, integrowanie osób i środowisk związanych z wędkarstwem, ochrona wód znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia, wychowawcza praca z młodzieżą i edukacja ekologiczna, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej, upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkarskich oraz imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i towarzyskich, współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i mediami, nabywanie, przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej, zarybianie akwenów i sadzenie roślin wodnych, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i wód przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami we współpracy z Państwową Strażą Rybacką, Policją i innymi organami zajmującymi się ochroną wód i środowiska naturalnego oraz powołując własną Społeczną Straż Rybacką, promocja i popularyzacja na terenie kraju i poza jego granicami walorów turystycznych Gminy Dąbrówno, współpraca ze Szkołami, stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz innymi jednostkami zajmującymi się edukacją młodzieży, współpraca z Samorządami oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji, współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w zakresie ochrony ginących gatunków ryb, ptaków, roślin i ich restytucji, pozyskiwanie środków finansowych z budżetu Gminy Dąbrówno oraz projektów w ramach dotacji z Unii Europejskiej, prowadzenie ośrodków zarybieniowych, prowadzenie działalności wydawniczej.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska