Konkursy dotacyjne

FUNDACJA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „POGEZANIA” W MORĄGU

KRS: 0000161609

Gmina: Morąg

Miejscowość: Morąg

Kod pocztowy: 14-300

Ulica: ul. Mickiewicza

Nr domu: 12

Telefon: 0 89 757 86 92;

FAX: 0 89 757 86 92

E-mail: pogezania@op.pl

Zakres:
Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wpływającej na rozwój społeczno - gospodarczy.Inicjowanie i realizacja lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych.Pobudzanie i rozwijanie aktywności mieszkańców regionu w zakresie działalności gospodarczej, zmniejszania bezrobocia, działalności kulturalnej, turystyki, ochrony środowiska i zabytków.Aktywizacja obszarów wiejskich.Krzewienie idei samorządności obywatelskiej i propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej.Upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form jego działania.Integracja środowiska lokalnego, m.in. we współpracy z przedstawicielami mniejszości narodowych.Prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej,kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony srodowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia:- Fundacja realizuje projekt pt. „Małe miasteczka Obwodu Kaliningradzkiego platformą rozwoju rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i polsko-rosyjskiej współpracy międzynarodowej” dofinansowany przez National Endowmnet for Democracy z Waszyngtonu. Kwota dofinansowania 26.900 USD. Projekt to wspólne polsko - rosyjskie działania ukierunkowane na rozwój demokratycznych wartości i wzmoc- nienie świadomości obywatelskiej i samorządowej, skierowane do różnych środowisk Obwodu Kaliningradz- kiego w Rosji. Głównym celem projektu jest przeniesienie demokratycznych wartości i doświadczeń polskich organizacji pozarządowych i samorządów małych miast i gmin na grunt organizacji pozarządowych i samo- rządów Obwodu Kaliningradzkiego w obszarze budowy społeczeństwa obywatelskiego i współpracy między- narodowej, a także wypracowanie modelu międzynarodowej współpracy organizacji pozarządowych, instytucji i samorządów małych miast Obwodu Kaliningradzkiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt jest kontynuacją udanej dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowych i samorządów i próbą podjęcia wspólnych działań w celu rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych obu regionów. Projekt adresowany jest do członków organizacji pozarządowych i ich liderów, władz samorządowych i admi- nistracji obydwu krajów, do młodzieży szkół średnich i wyższych, nauczycieli i wykładowców akademickich, mieszkańców regionów wiejskich i małych miejscowości. Projekt trwa od 01.02.2007 do 31.01.2008.- W maju 2007 roku fundacja rozpoczęła realizację projektu pt. „Miód niedocenianym bogactwem Pogezanii”. W ramach programu „Równać Szanse” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności fundacja otrzymała dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Projekt polega na wyselekcjonowaniu grupy młodzieży licealnej z terenu gminy Morąg zainteresowanej poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz zdobyciem praktycznych umiejętności związanych z produkcją i przerobem naturalnego miodu. Projekt realizowany będzie na terenie dawnej krainy historycznej POGEZANII. Jego realizacja polega na poznaniu sposobu produkcji miodu naturalnego oraz jego wykorzystania przy otrzymywaniu kosmetyków naturalnych i różnych rodzajów miodów pitnych. Projekt potrwa do 31 marca 2008 roku. - 2 czerwca 2007 roku fundacja wraz z Nieformalną Grupą Młodzieży „Fotoria” z Morąga zakończyła realizację projektu pt. „LAF- Lokalne Archiwum Fotograficzne” w ramach programu Równać Szanse 2006 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dofinansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Umowa dotacji nr 06.11.27/289-Z, kwota dofinansowania 7.000 PLN. Podstawowym celem projektu było utworzenie ogólnodostępnego, internetowego archiwum fotograficznego z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki: komputerów, internetu i fotografii cyfrowej. Realizatorzy projektu - uczniowie ZSL w Morągu – zgromadzili i zarchiwizowali dużą ilość zdjęć, rycin i rysunków przedstawiających wygląd miast i wsi dawnego powiatu morąskiego oraz pokazujących życie ich mieszkańców w latach 1890-1980. Zebrane materiały zostały udostępnione na stworzonej przez młodzież stronie internetowej www.fotoria.pl oraz zaprezentowane na wystawie fotograficznej na zamku krzyżackim.- W lutym 2007 roku fundacja zakończyła realizację programu pomocy żywnościowej na rzecz najbiedniejszych mieszkańców Unii Europejskiej PEAD 2004. W okresie IX.2004 - II.2007 Fundacja "POGEZANIA" współpracując ze zrzeszeniem Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie przy realizacji unijnego programu PEAD przekazała dla ponad czterech i pół tysiąca osób w gminie Morąg produkty żywnościowe na ogólną kwotę 325.000 zł. Łącznie rozdano ponad 66 ton żywności,- Realizacja projektu pt. "Polskie i rosyjskie społeczeństwo obywatelskie" w ramach programu "Przemiany w Regionie "RITA" dofinansowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności realizowanego przez Fundacje Edukacja dla Demokracji (umowa nr RITA-2005-62) 01.06.2006-30.11.2006. Był to kolejny projekt realizowany przez "POGEZANIĘ" i "TSUNAMI". Jego celem było przeniesienie doświadczeń lokalnych grup działania i samorządów na grunt organizacji pozarządowych i samorządów Obwodu Kaliningradzkiego w obszarze budowy społeczeństwa obywatelskiego, ochrony środowiska naturalnego, agroturystyki i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, a także pogłębianie doświadczeń liderów i wspieranie organizacji pozarządowych w obwodzie,- Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Судьба”, Chórem „Rybaczki”i organizacją TSUNAMI w ramach Dni Krecika, festynu organizowanego w Kretowinach w dniach 11-13.08.2006 roku. - Organizacja wystawy fotograficznej Olega Jankilewicza z Kaliningradu wspólnie z Gminnym Domem Kultury w Małdytach, czerwiec- lipiec 2006, - Organizacja wystawy fotograficznej Olega Jankilewicza z Kaliningradu wspólnie z Klubem Garnizonowym w Morągu, maj 2006, - Współorganizacja koncertu Roksany Vikaluk wraz z Morąskim Domem Kultury i Sportu w dniu 17 lutego 2006 roku. Występ artystki na scenie morąskiego kina Narie połączony był z promocją jej najnowszej płyty „Barwy”. Na ścieżce dźwiękowej znajdują się utwory z ubiegłorocznego występu artystki w Morągu. - Realizacja projektu „W poszukiwaniu kamienia filozoficznego” w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać szanse 2005 - II Regionalny Konkurs Grantowy”, XII 2005 - VI 2006.- Wpisanie fundacji do rejestru instytucji szkoleniowych, 2005.- Wizyta w Pioniersku, spotkanie ze Stowarzyszeniem „Судьба”, Chórem „Rybaczki”, organizacją TSUNAMI, dyrekcją szkół nr 1 i nr 2, przedstawicielami administracji miasta, październik 2005.- Spotkanie z organizacją TSUNAMI i Chórem Rybaczki z Pionierska w Kretowinach w ramach Dni Krecika, 2005.- Realizacja projektu „Polska, Rosja! Słowiańskie Klimaty” w ramach projektu ESWiP „Forum Przyjaznego Sąsiedztwa-Współpraca Ponad Granicami” dofinansowanego przez National Endowment for Democracy, 2005- Realizacja projektu „Polska-Rosja! Sami swoi!” w ramach programu RITA 2004 Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, wraz z partnerem rosyjskim, Kaliningradzką Regionalną Młodzieżową Organizacją Społeczną TSUNAMI, 2004-2005.- Udział w programie PEAD 2004 unijnej pomocy żywnościowej na rzecz najbiedniejszych mieszkańców naszego regionu, współpraca z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w zakresie dożywiania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wielkość pomocy 236.000 PLN, 2004-2005.- Prace nad wydaniem książki o Morągu sprzed 1945 roku razem z partnerem niemieckim, Kreisgemeinschaft Morunghen, 2004-2006.- Koordynowanie pracą Rady Organizacji Pozarządowych Gminy Morąg, 2003.- Udział fundacji w tworzeniu Rady Organizacji Pozarządowych Gminy Morąg, 2003.


Władze:
Prezes Zarządu Grzegorz Kowalek


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska