Konkursy dotacyjne

KLUB ŻEGLARSKI OSTRÓDA

KRS: 0000002406

Gmina: Miasto Ostróda

Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Ulica: ul. Józefa Sowińskiego

Nr domu: 12

Telefon: -

FAX: 0 89 646 21 64

E-mail: klub@zagle.ostroda.pl

Zakres:
Celem działania Klubu jest wspieranie rozwoju żeglarstwa na terenie miasta Ostródy i jego okolic, organizowanie imprez żeglarskich i rekreacyjnych dla członków Klubu i mieszkańców Ostródy, propagowanie walorów żeglarstwa w lokalnej społeczności, kształtowanie wśród członków Klubu patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, sumienności i solidarności, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, ekologii, pielęgnowanie tradycji żeglarskich i ich wpajanie młodemu pokoleniu żeglarzy, prowadzenie szkoleń i kursów żeglarskich przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Klub realizuje swoje cele poprzez wnoszenie składek członkowskich, organizowanie dobrowolnych zbiórek pieniężnych, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami działalności gospodarczej w różnych formach, zapewniających uzyskanie przez Klub środków majątkowych na realizację statutowych celów, w tym zawieranie stosownych umów o charakterze cywilno-prawnym umożliwiających sprawne działanie Klubu, współprace z osobami zagranicznymi, ścisłe współdziałanie z terenowymi organami władzy państwowej i samorządowej oraz działającymi na terenie Ostródy zakładami pracy.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Tak

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska