ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

     


ZAPRASZAM

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2018”.

Uwagi i opinie można zgłaszać w formie pisemnej w terminie: 09.02.2018 r. do 23.02.2018 r. do Wydziału Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie (adres do Korespondencji : ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda) lub mailem na adres: j.kwiatkowska@powiat.ostroda.pl. O terminie decyduje data wpływu.

Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Ostródzie


 

załącznik nr 1 - Formularz konsultacji społecznych

załącznik nr 2 - Uchwała w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy

załącznik nr 3 - Roczny program współpracy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska