ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2018

     

Ostróda, dnia 06.10.2017r.

 

RL.523.24.2017

 

 

                                                                                                         

.

ZAPRASZAM

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z  Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2018”.

Uwagi i opinie można zgłaszać w formie pisemnej w terminie: 06.10.2017 r. do 20.10.2017 r. do Wydziału Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie (adres do Korespondencji: ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda) lub mailem na adres: j.kwiatkowska@powiat.ostroda.pl.  O terminie decyduje data wpływu.
Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

 

 

 Załączniki:
1. Roczny Program Współpracy na 2018 rok.
2. Formularz Konsultacji Społecznych.

   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska