ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

PREKONSULTACJE NOWELIZACJI KARTY WSPÓŁPRACY

     

 

Prekonsultacje nowelizacji Karty współpracy

 

W ramach projektu „Gotowi na Model” realizowanego w partnerstwie Stowarzyszenia ESWIP i Powiatu Ostródzkiego grupy robocze, w skład których wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych i Starostwa Powiatowego oraz jego jednostek organizacyjnych, wypracowały aktualizację kilku istotnych dla rozwoju współpracy administracji publicznej z sektorem obywatelskim. Jednym z nich jest Karta współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a sektorem pozarządowym powiatu ostródzkiego działającym w sferze pożytku publicznego. Załączniki do Karty współpracy stanowią: Karta zasad działania organizacji pozarządowych, Standard wykorzystania narzędzi internetowych E-CUP, Standard wspólnych przedsięwzięć integrujących trzeci sektor oraz Standardy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
W celu zwiększenia reprezentatywności wyżej wymienionych dokumentów i zgodnie z zasadami partycypacji w chwili obecnej poddajemy je konsultacjom wewnątrz sektora organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wypracowanymi dokumentami   i przedstawienie dotyczących ich swoich uwag, wniosków i refleksji. 
Uwagi prosimy wpisywać do załączonego formularza, który następnie należy wysłać na adres mailowy m.bojarowski@eswip.pl. Termin zakończenia konsultacji upływa 8 kwietnia 2015 roku o godzinie 15.00. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości do 20 kwietnia 2015 r.
Projekt Gotowi na Model jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
formularz uwag.doc
Karta Współpracy.doc
Zał. nr 1 do Karty Współpracy.doc
Zał. nr 2 do Karty Współpracy.doc

Zał. nr 3 do Karty Współpracy.doc
Zał. nr 4 do Karty Współpracy.doc
Zał. nr 5 do Karty Współpracy.doc

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska